Financování dětských skupin

Máte v plánu založit dětskou skupinu? Pak vás samozřejmě zajímá, jestli a jak je možné získat peníze na její vybudování, zřízení a vybavení a kolik peněz a za jakých podmínek můžete získat na její provoz.

Níže najdete přehled aktuálních možností. Ty je také možné sledovat na webu MPSV zde.

V rámci týmu Vše pro jesle a školky s Vámi rádi projdeme Váš konkrétní záměr – umíme zpracovat projektovou žádost do všech níže uvedených výzev a také pro Vás zajistit státní státní příspěvek na provoz dětské skupiny.

Kontaktujte nás na info@vseprojesle.cz.

Vybudování nové dětské skupiny

Finance na vybudování nové dětské skupiny lze aktuálně získat v rámci

  1. investiční výzvy Národního plánu obnovy (do 30.11.2022), nebo v rámci
  2. plánované neinvestiční výzvy OP Zaměstnanost+.

Každá z nich má své výhody a nevýhody. Obecně v NPO lze získat řádově více peněz (max. až 20 milionů Kč na nákup a rekonstrukci stavby nebo na novostavbu a podobně), ale za mnohem přísnějších podmínek, zatímco v OP Zaměstnanost+ se počítá s částkami v řádech stovek tisíc, ovšem podmínky pro jejich získání i administraci projektu jsou mnohem jednodušší.

Po ukončení projektů z obou dotačních programů je možné plynule navázat čerpáním státního příspěvku na provoz (viz níže).

 

1. Budování kapacit dětských skupin – výzva č. 002 Národního plánu obnovy

Podmínky pro získání dotace v rámci této výzvy jsme podrobně zpracovali zde: Budování kapacit dětských skupin: investiční výzva v rámci NPO – pro koho je vhodná a co je možné financovat?

Ve zkratce lze říci, že výzva je velkou příležitostí především pro obce a příspěvkové organizace. Nevýhodou výzvy jsou vysoké nároky na energeitckou udržitelnost budov, nutnost vybudování dětské skupiny předfinancovat „ze svého“ a také neuznatelnost DPH, které pro neplátce DPH vytváří spolufinancování ve výši 21 %.

Součástí projektové žádosti musí být kompletní stavební dokumentace s razítkem stavebního úřadu, které potvrdí zahájení stavebního řízení. V případě zájmu o zpracování projektu do této výzvy nás kontaktujte co nejdříve. 

2. Vytváření kapacit nových dětských skupin v rámci OP Zaměstnanost+

V novém operačním programu OPZ+ lze rovněž očekávat podporu budování nových dětských skupin, a to formou tzv. „jednotkových nákladů“.

Přesné podmínky výzvy nejsou dosud známy, měly by být podobné jako dříve v OP Zaměstnanost,

Jednotkové projekty patří k těm nejjednodušším na přípravu i administraci – rozpočet se odvíjí od kapacity vybudované dětské skupiny a její obsazenosti, roli nehrají skutečné náklady na vybudování a provoz. Možná výše rozpočtu není ještě známá, je možné se orientovat přibližně podle minulých výzev OPZ, kde na DS s kapacitou 12 dětí bylo možné získat cca 250 tis. Kč na vybudování a cca 1 300 tis. Kč na roční provoz.

 

Provozovatel má na finance nárok, pokud DS vybuduje v daném termínu (= splní mimo jiné hygienické podmínky a podmínky pro požární bezpečnost budovy) a dále pokud je DS po dobu jednoho roku dostatečně obsazena dětmi. V minulých výzvách byla obsazenost sledována pomocí elektronického docházkového systému, do budoucna se plánuje sledovat obsazenost na základě uzavřených smluv.

Uvažujete-li o této výzvě, doporučujeme s předstihem založit spolek, který o dotaci bude žádat – nelze provozovat DS pro veřejnost jako fyzická osoba. Již nyní nás můžete kontaktovat – dáme Vám vědět okamžitě, jakmile bude výzva vyhlášena.

Státní příspěvek na provoz dětských skupin

Dětské skupiny, které jsou zapsány v evidenci dětských skupin (tedy splnily požadavky na prostory a další zákonné požadavky a získaly oprávnění k provozu dětské skupiny), mají ze zákona nárok na státní příspěvek. O ten je možné žádat dle zákona vždy v lednu daného roku, ovšem v roce 2022 je možné žádat také kdykoli během roku (díky tzv. Lex Ukrajina) a toto pravidlo MPSV plánuje prodloužit i na další roky.

Pokud tedy náklady na samotné zbudování dětské skupiny nejsou příliš velké a zvládnete je zainvestovat „ze svého“, je možné se vydat touto cestou. Státní příspěvek na provoz se liší dle věku dítěte – větší je na děti do 31. srpna po třetích narozeninách (tedy ty, které ještě nemají zákonný nárok na místo v mateřské škole), na starší děti do zahájení povinné školní docházky je menší. Částky jsou uvedeny na webu MPSV, nebo je možné stáhnout si zdarma kalkulačku státního příspěvku, kterou jsme pro vás vytvořili: vseprojesle.cz/obchod/kalkulacka-statniho-prispevku-pro-detske-skupiny.

Ačkoli o státní příspěvek je možné žádat kdykoli, financování funguje na základě tří zálohových plateb. V návaznosti na to, kdy provoz vaší DS započne, tak můžete na první finance čekat až 5 měsíců. V rámci týmu Vše pro jesle a školky s vámi rádi probereme váš záměr – nabízíme pomoc se zápisem do evidence dětských skupin a také s administrací státního příspěvku.

 

Máte zájem o založení dětské skupiny? Doporučujeme Vám pro základní informace zhlédnout záznam z webináře Jak založit a provozovat dětskou skupinu se státním příspěvkem na provoz.

Máte zájem o zpracování projektové žádosti? Kontaktujte nás se svým záměrem na emailu info@vseprojesle.cz nebo na telefonu 734 570 434.

Zpracovala: Ing. Štěpánka Mašlárová

Aktualizace 17.8.2022.