BOZP a obsah povinností zaměstnavatelů v této oblasti

Zkratka BOZP znamená Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Vyjadřuje souhrn opatření, jimiž zaměstnavatel eliminuje vznik rizik na pracovišti. Cílem je zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Opatření v rámci BOZP směřují k odstranění rizik a škodlivých vlivů na život a zdraví člověka. Jednotlivé metody a postupy v rámci BOZP mají zajistit, aby člověk v pracovním procesu nebyl ohrožován fyzicky ani mentálně.

Povinnosti v oblasti BOZP stanovuje platná legislativa a náš checklist.

Kdo musí řešit BOZP?

  • Zaměstnavatel, který zaměstnává zaměstnance, nebo nezaměstnává, ale sám pracuje.
  • Podnikatelé a živnostníci fungující podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů).
  • Živnostníci nebo podnikatelé, kteří jsou zadavatelem stavby (stavebník), nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí.

Za dodržování BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci bez ohledu na stupeň řízení.

Dětská skupina je vždy zaměstnavatelem, protože musí pečující osoby zaměstnávat na základě pracovněprávního vztahu.

Připravujeme sérii článků k tomuto tématu.
Články budou zveřejňovány v balíčku Dětská skupina bez starostí.

Balíček Dětská skupina bez starostí je tady pro všechny provozovatele dětských skupin i pro ty, kteří svou dětskou skupinu teprve zakládají. Do balíčku jsme zabalili novinky v oblasti legislativy, účetnictví, pracovně právní agendy, webináře, články, vzorové dokumenty a formuláře, nebo i šablony při práci s dětmi. Více informací zde: www.vseprojesle.cz/detska-skupina-bez-starosti/.